Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de begroting voor het komende jaar weer gepresenteerd. Wederom wordt er extra geld vrijgemaakt voor de zorg. Met een toename van 3% ten opzichte van 2019 zijn de rijksuitgaven aan de zorg voor volgend jaar begroot op € 82,2 miljard. Care Expert zet de belangrijkste wijzigingen voor de Care-sector voor u op een rij.

Extra invstering

Met de € 50 miljoen extra investering voor voldoende zorgpersoneel geeft het kabinet gehoor aan de markt. Het personeelstekort is de belangrijkste uitdaging voor zorgorganisaties. De investering komt bovenop de reeds vrijgemaakte € 370 miljoen. Ook na 2020 komt er extra budget vrij om de zorg aantrekkelijker te maken voor leerlingen en studenten, meer opleidingsbudget voor huidig zorgpersoneel om het werken in de zorg leuker te maken. Bij dat laatste punt wordt vooral ingezet op vermindering van de administratieve lasten, digitalisering en eHealth.

Dit biedt tevens mogelijkheden voor een ander belangrijk speerpunt, de juiste zorg op de juiste plek. Beter toegankelijke eerstelijnszorg vlakbij of vanuit huis draagt bij aan het beheersbaar houden van de zorgkosten op lange termijn. Naast extra budget voor huisartsen en wijkverpleging is de € 100 miljoen die hier voor vrijkomt bestemd voor betere en effectievere zorg middels digitale informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en het stimuleren van zorg in de thuissituatie. Door slim gebruik te maken van bijvoorbeeld beeldbellen, wearables of monitoring op afstand, kunnen de kosten gering blijven.

Forse investering jeugdzorg

Bovendien wordt er fors extra geïnvesteerd in jeugdzorg. De komende twee jaar wordt hier ruim € 1 miljard extra voor vrijgemaakt. Dit geld gaat met name naar de gemeenten die hier hun eigen beleid op bepalen.

Naast deze speerpunten zijn dit de meest relevante beleidswijzigingen voor de Care-sector:

  • Het vervoer voor geriatrische revalidatiezorg wordt definitief vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Eerder gebeurde dit op basis van een voorlopig besluit;
  • Om de eerstelijnszorg te verbeteren, worden de kosten voor de arts verstandelijke gehandicapten en specialist ouderengeneeskunde vanuit de Wlz overgeheveld naar de Zvw. Zo zijn deze artsen toegankelijker voor verzekerden zonder Wlz-indicatie;
  • Ondanks een toename in de rijksuitgaven voor de Wlz van bijna 10%, is de verwachting dat de tarieven voor verpleeghuiszorg in 2020 lager gaan uitvallen. Dit vanwege de tariefherijking op basis van een kostenonderzoek uit 2018;
  • Verzorgingstehuizen dienen per 1 januari 2020 alle ‘roerende voorzieningen’, zoals bijvoorbeeld hoog-laag bedden, tilliften of postoelen, voortaan vanuit het instellingsbudget te betalen. In de huidige situatie werd dit nog door de zorgverzekeraar vergoed;
  • Er wordt strenger gecontroleerd op Zvw-gedeclareerde zorg voor Wlz-gerechtigden;
  • Het kabinet wil zogenaamde ‘stapelfacturen’ van de eigen bijdrage via het CAK tegengaan. Hiervoor wordt een periodieke bestandsvergelijking tussen gemeente en CAK verplicht gesteld en mag het CAK niet langer dan één jaar terug een eigen bijdrage of een correctie op de eigen bijdrage opleggen;
  • Ook voor algemene voorzieningen uit de Wmo wordt de eigen bijdrage gemaximeerd, zoals voor de maatwerkvoorzieningen in 2019 al het geval is.

Wilt u graag weten wat deze beleidswijzigingen betekenen voor uw zorgorganisatie? Neem dan contact op met Christiaan Brouwer.